Search
Close this search box.

Strategisch project 2

Update: intussen is het project afgelopen. Lees hier de eindrapportage. Verder kan je hier een lijst van beleidsaanbevelingen vinden die voortvloeiden uit dit Strategisch Project. Deze beleidsaanbevelingen dienen als inspiratiedocument voor de lokale besturen richting de verkiezingen van najaar 2024.

 

Strategisch Project ‘Méér veerkracht in de vallei van de Kleine Nete’

Onder het motto ‘Méér veerkracht in de vallei’ schakelen de partners in de vallei van de Kleine Nete (opnieuw) een versnelling hoger.

In 2015 keurden alle actoren in de vallei een intentieverklaring Kleine Nete goed. Samen spraken ze de ambitie uit om de vallei van de Kleine Nete zo in te richten en te beheren dat ze de toekomstige schokken inzake klimaatverandering kan opvangen en tegelijkertijd kan blijven instaan voor voedsel-, water- en energievoorziening, waterberging en behoud van biodiversiteit, erfgoed en landschappelijke kwaliteit.

Dit leidde tot het eerste strategisch project “Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete”, met heel wat extra dynamiek en concrete realisaties als resultaat. Niettemin, de uitdagingen in de vallei blijven groot. Lang niet alle doelen zijn gerealiseerd. Meer nog, er komen ook uitdagingen bij: de structurele verdroging die in de afgelopen zomers zicht- en tastbaar werd en de sterk toenemende druk op de open ruimte om er maar enkele te noemen. Inspanningen uit het verleden dreigen verloren te gaan als we niet ingrijpen.

Daar ligt dan ook meteen de ambitie: ook de komende jaren samen verder werken in de vallei en samen de nieuwe uitdagingen het hoofd bieden. Om die reden werd in 2020 een tweede Strategisch Project ingediend EN goedgekeurd met als titel ‘Méér veerkracht in de vallei van de Kleine Nete’. Nog meer zal de klemtoon liggen op concrete realisaties binnen de vallei, waarbij de lessons learned uit de hefboomprojecten van het eerste strategisch project worden opgeschaald naar een valleibreed programma.

Het project is gestart op 1 mei 2021 en heeft een doorlooptijd van 3 jaar. De projectperimeter wordt tegenover het eerste Strategisch Project uitgebreid met 2 nieuwe gemeenten, Retie en Dessel, die zich aan de brongebieden van de Kleine Nete bevinden. Nieuw is de aanpak via 4 vallei-brede klimaatprogramma’s die een concreet antwoord moeten bieden op gedeelde uitdagingen en opgaves. Binnen die 4 klimaatprogramma’s zijn telkens een aantal ambities gedefinieerd om, in nauwe samenwerking met de partners en de lokale besturen, uitvoering te geven van deze programma’s.

 

De 4 klimaatprogramma’s zijn:

We zetten in op 3 concrete focusgebieden als katalysator en voorbeeld voor een verdere geïntegreerde gebiedsontwikkeling in de vallei. Deze focusgebieden zijn:

  • Bollaak
  • Olens Broek
  • Bovenlopen

Met een verruimd partnerschap en de gouverneur als trekker zetten we een volgende stap in een geïntegreerde gebiedswerking waarbij we samen de maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken vanuit een bovenlokale dimensie aanpakken.

Het strategische project is dan een samenwerking tussen de Vlaamse Regering, de provincie Antwerpen, de gemeenten Retie, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herentals, Kasterlee, Lier, Lille, Nijlen, Olen, Ranst, Vorselaar en Zandhoven, Natuurpunt, Boerenbond, Kempens Landschap, De Vlaamse Waterweg, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, Regionaal Landschap Rivierenland en Regionaal Landschap de Voorkempen.

Dit strategische project wordt ondersteund door het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.

 

Link:

Strategische projecten in Vlaanderen

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw

 

Contact

Jef De Schutter, projectcoördinator Strategisch Project

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete

Polderstraat 33

2360 Oud-Turnhout

T 014 85 25 14 – 0472 01 06 02

jef.deschutter@rlkgn.be