Zoek
Sluit dit zoekvak.

Herstellen bodemsysteem

Situering en doel

Een gezonde bodem is essentieel voor een klimaatrobuust valleisysteem: méér koolstofopslag en waterinfiltratie zijn sleutelstrategieën om tot een veerkrachtiger voedselproductielandschap te komen. De ervaringen die worden opgedaan in het Water-Land-Schap-project {beek.boer.bodem} worden daarom opgeschaald naar de hele vallei. Door in te zetten op zowel extra koolstofopslag als behoud van de aanwezige koolstofvoorraden in de bodem wordt de landbouwer ingezet als een bondgenoot in de strijd tegen de klimaatverandering. De getroffen maatregelen om de bodem van een landbouwperceel te verbeteren hebben niet enkel een gunstig effect op het betreffende perceel, maar ook op de ruimere omgeving.

 

Verder is de koolstofopslag in veenbodems, wetlands en bosbodems van essentieel belang in de strijd tegen de klimaatverandering. Binnen dit klimaatprogramma wordt specifiek gekeken naar maatregelen die focussen op herstel van het bodemsysteem in bossen. Behoud van koolstofopslag en verzuring van de bosbodems zijn accute problemen.  Om deze problemen te bestrijden kunnen verschillende maatregelen worden ingezet: omvorming van naald- naar loofhout, aanplant van bodemverbeterende soorten met een rijk strooisel, aanleg van ecologische bosranden om inwaaien en inspoelen van verzurende stoffen tegen te gaan, … tot meer technische oplossingen zoals het inbrengen van steenmeel in de bodem als buffer tegen verzuring. Bij boseigenaars wordt gezocht naar ‘voortrekkers’ om deze maatregelen uit te voeren. Aan de hand van demomomenten kunnen andere boseigenaars dan ingelicht worden over de maatregelen en resultaten.

 

Wat betreft behoud en bijkomende opslag van koolstof in wetlands en veengebieden, wordt gekeken naar maatregelen binnen het klimaatprogramma ‘aanpak verdroging en ontharden’. Prioritair wordt aandacht besteed aan koolstoflekken als gevolg van verdroging (zie bv. Focusgebied Olens Broek). Hierbij wordt gekeken naar nature-based solutions (bv natuurgerichte of landschapsinclusieve landbouw), ruimtelijke scenario’s (bv verschuiven akkerbouw richting grasland op veenbodems) en technologische oplossingen (bv aanleggen van bufferstroken naast landbouwpercelen)

Ambitie

We zetten in op herstel van 130 hectare bosecosysteem met focus op bodemkwaliteit.