Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bebossen en groenblauw dooraderen

Situering en doel

Dit klimaatprogramma heeft tot doel om te komen tot een effectieve uitbreiding van het bosareaal en het netwerk van kleine landschapselementen binnen de 13 gemeenten van het Strategisch Project. Bovendien wordt ingezet op een verhoging van de groenblauwe dooradering van de bebouwde en onbebouwde ruimte.

 

Dit programma sluit nauw aan bij de ambitie van het Vlaams regeerakkoord om tegen 2024 4000ha extra bos te realiseren. Bovendien sluit dit programma aan bij de beleidsambities van de provincie Antwerpen voor de realisatie van provinciale natuurverbindingen binnen het Functioneel Ecologisch Netwerk (FEN), het versterken van zones met ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang en de inrichting van een fijnmazig groenblauw netwerk.

 

De ambities van de Vlaamse regering zijn vaak moeilijk te realiseren door de lokale besturen, wegens gebrek een beschikbare gronden en onvoldoende draagvlak bij eigenaars en gebruikers. Via dit programma zullen lopende lokale initiatieven, projecten en instrumenten gebundeld en opgeschaald worden naar de ganse perimeter van het Strategisch Project, om de ambities om te zetten in concrete acties en realisaties.

 

Per gemeente zal een bebossingsvisie opgemaakt worden met behulp van de bestaande bospotentiekaart, teneinde 169ha bos te realiseren zowel op gronden van terreinbeherende organisaties (ANB, Natuurpunt), openbare besturen als particuliere eigenaars.

 

Verder wordt gewerkt aan een houtkantenvisie en –beheerplan voor de volledige vallei van de Kleine Nete. Verschillende middelen en projecten worden ingezet om te komen tot de effectieve realisatie van deze visie.

 

Landbouwers en boseigenaars worden samen gebracht om 13km ecologische bosranden te realiseren, waardoor een geleidelijke overgang tussen bos en landbouwgebied ontsaat, met ruimte voor biodiversiteit.

Ambitie

  • Aanplanten van 13 ha bos in elk van de 13 gemeenten
  • Aanplanten van 13km nieuwe houtkanten
  • Realiseren van 13km ecologische bosranden
  • Aanplanten van 1,3 km bomenrijen of dreven
  • Graven van 13 poelen
  • Opnemen van 130 nieuwe objecten onder beheersovereenkomst