Zoek
Sluit dit zoekvak.

Vallei van de Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier

Situering en doel

Tussen het Albertkanaal en Lier vormen de Kleine Nete, het Netekanaal en de Molenbeek-Bollaak samen een effectief overstromingsgevoelig valleigebied van ongeveer 6 km lang en 1 km breed. In dit valleigebied ontwikkelde zich in de loop der jaren een sterk gefragmenteerd recreatielandschap met kunstmatige vijvers en weekendverblijven, ophogingen allerhande… De vallei ligt hier op de grens van verschillende gemeenten zodat er nood is aan een bovenlokale aanpak van de knelpunten in het gebied. Een grensoverschrijdende visie en gecoördineerde herinrichting bieden enorme kansen om (1) heel wat extra waterberging te realiseren in het valleigebied (hermeandering Molenbeek-Bollaak), (2) bijkomende natuurwaarden te creëren en (3) het gebied beter te ontsluiten op het vlak van recreatie.

Acties

 • Aankoop resterende weekendverblijven, vijvers,… (± 5 percelen/jaar)
 • Afbraak aangekochte weekendverblijven tussen 2016 en 2019
 • Herstel microreliëf thv illegale storten, ophogingen, vergraven vijvers,…
 • Herstel kwalitatief complex van overgangs- en trilveen, voedselrijke ruigte en broekbossen
 • Bepalen van strategie en inzet van instrumenten voor de resterende weekendverblijven
 • Vestiging roeiclub aan Emblem-brug
 • Opmaak ruimtelijke visie voor het volledige gebied
 • Opmaak RUP signaalgebied Netevallei Emblem
 • Opmaak ontwerpend onderzoek recreatie voor het gebied
 • Indien gewenst opmaak RUP en/of landschapsbeheerplan voor gebied voor verblijfsrecreatie Kloosterheide Lier
 • Uitvoeren RUP Oostmalsesteenweg en BPA site Goormans
 • Realisatie onthaalpoort Emblem-brug
 • Realisatie onthaalpoort Molternetebrug
 • Uitrol recreatieve luik in het gebied
 • Promotie door toeristische diensten
 • Opmaak technisch ontwerp structuurherstel Molenbeek-Bollaak via hermeandering
 • Hermeandering Bollaak tussen Netekanaal en Kleine Nete