Zoek
Sluit dit zoekvak.

Strategisch project 1

In Vlaanderen staat de beperkte openruimte onder grote druk. Ook de vallei van de Kleine Nete is een belangrijke openruimte structuur die voor grote uitdagingen staat. Denk maar aan maatschappelijk relevante zaken als het opvangen van toekomstige schokken inzake klimaatverandering en tegelijkertijd blijven instaan voor voedsel-, water- en energievoorziening, waterberging en behoud van biodiversiteit, erfgoed en landschappelijke kwaliteit.

In de vallei van de Kleine Nete zijn verschillende actoren aan het werk om deze uitdagingen aan te gaan. Om de samenhang tussen de verschillende initiatieven te versterken en om belangrijke knelpunten aan te pakken werd gouverneur Cathy Berx in 2012 aangesteld als procesbegeleider in de vallei van de Kleine Nete. Daaropvolgend werd in april 2018 gestart met het Strategische project “Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete, van coördinatie naar coproductie”, een project dat wordt gecoördineerd door het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en dat 3 jaar loopt. Doel van dit strategische project is het op elkaar afstemmen van verschillende initiatieven om te komen tot concrete realisaties op het terrein.

Het strategische project bestaat uit 6 hefboomprojecten die dienen als katalysator voor een geïntegreerde gebiedsontwikkeling in de vallei:

Landschapspark Pallieterland

Ontwikkeling van een randstedelijk groengebied langs de Benedennete stroomafwaarts Lier om bezoekers kennis te laten maken met een groene omgeving met o.a. speelbos, volkstuintjes en speelnatuur en om in te zetten op het realiseren van waterbergingsgebieden en topnatuur in het zuidelijke deel.

Vallei van de Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier

Versterken van de samenhang van het gebied en verbeteren van de water- en natuurfuncties van het door (verblijfs)recreatie versnipperde valleigebied tussen Nijlen en Lier en realiseren van recreatieve en functionele verbindingen.

Graafweide-Schupleer

Inzetten op de realisatie van Natura 2000- doelen door middel van een inrichtingsproject waarbij ook de landschaps- en erfgoedwaarden versterkt worden, de verwevenheid tussen landbouw, natuur en landschap vorm krijgt en de recreatieve infrastructuur wordt uitgewerkt.

Vallei van de Aa

Vrijwaren van de Aa-vallei als verwevingsgebied voor de functies landbouw en water en het aanbod aan trage verbindingen tussen de dorpskernen uitbreiden met inclusie van de erfgoedsites.

Groenblauwe dooradering Herentals

Vrijwaren van de Netevallei ter hoogte van Herentals door niet te ontwikkelen delen van woonuitbreidingsgebied in te inrichten als groenblauwe ruimte. Het verstreken van de relatie tussen het stedelijke gebied en de omliggende openruimtestructuren en inrichten van de Kempense Heuvelrug.

Zeggeloop en andere zijlopen van de Kleine Nete tussen Geel en Herentals

Versterken groenblauwe dooradering van het bebouwde gebied en het landbouwgebied tussen Geel centrum en de Kleine Nete door het ontwikkelen van de Zeggeloop, Larumseloop en eventueel andere zijlopen

Regionale gebiedsgerichte projecten en processen kunnen pas slagen als deze integraal en bovenlokaal worden aangepakt samen met de verschillende partners in het gebied. Het strategische project is dan ook een samenwerking tussen de Vlaamse Regering, de provincie Antwerpen, de gemeenten Geel, Grobbendonk, Herentals, Kasterlee, Lier, Lille, Nijlen, Olen, Ranst, Vorselaar en Zandhoven, Natuurpunt, Boerenbond, Kempens Landschap, De Vlaamse Waterweg, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, Regionaal Landschap Rivierenland en Regionaal Landschap de Voorkempen.

Dit strategisch project wordt ondersteund door het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.


Update: intussen is het project afgelopen. Lees hier de eindrapportage en hier de eindcijfers (infographic). Momenteel werken we aan het vervolgproject: Strategisch Project II: Méér veerkracht in de Vallei van de Kleine Nete.Link:

Departement omgeving

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete


Contact

Jef De Schutter, projectcoördinator Strategisch Project

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete

Polderstraat 33

2360 Oud-Turnhout

T 014 85 25 14 – 0472 01 06 02

jef.deschutter@rlkgn.be