Search
Close this search box.

Tweede strategisch Project rond de vallei van de Kleine Nete van start!

Sinds 30 april is het strategisch Project “Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete afgelopen”. Aansluitend is op 1 mei het volgende Strategisch Project ‘Méér veerkracht in de vallei van de Kleine Nete” van start gegaan, opnieuw met een doorlooptijd van 3 jaar.

Beide Strategische Projecten kaderen in de coördinatie-opdracht van Antwerps gouverneur Cathy Berx over de vallei van de Kleine Nete. Het werkingsgebied is voor dit tweede project uitgebreid met de gemeenten Dessel en Retie en kent nu 13 gemeenten.

Doel van dit Strategisch project is de realisatie van een robuust valleisysteem door antwoord te bieden op diverse uitdagingen. Denk hierbij aan klimaatverandering, droogteproblematiek, afname van biodiversiteit, (over-)recreatie, …

 

In dit tweede Strategisch Project ligt de focus nog meer op effectieve realisaties, met aandacht voor 4 klimaatprogramma’s:

  • Aanpak verdroging en ontharden
  • Herstellen bodemsysteem
  • Bebossen en groenblauw dooraderen
  • Ontsluiten en verbinden

 

Een nauwe samenwerking met de lokale besturen is essentieel voor het welslagen van dit Strategisch Project. Daarom werd op 11 mei een digitale workshop gehouden, samen met de lokale besturen, de trekkers van de klimaatprogramma’s en verschillende stakeholders in de vallei. De workshop werd bijgewoond door meer dan 70° deelnemers. Enerzijds kwamen inspirerende projecten en voorbeelden rond de verschillende klimaatprogramma’s vanuit de lokale besturen aan bod, met oog op lokale projecten rond thema’s als ontharding, biodiversiteit, bebossing, groenblauwe dooradering, recreatie enzoverder. Anderzijds lichtten de trekkers van de 4 klimaatprogramma’s hun plan van aanpak toe.

 

De output van deze workshop wordt meegenomen in de verdere uitrol van het Strategisch Project. Rond de verschillende klimaatprogramma’s worden werkgroepen opgericht met oog op realiseren van de ambitieuze doelstellingen binnen de 4 klimaatprogramma’s.