Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Het plan

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) maakt de Vlaamse overheid ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) op die bepalen welke gebieden voor de landbouw voorbehouden blijven en waar er ruimte is voor natuurontwikkeling, bosuitbreiding of het inrichten van waterbergingsgebieden. Deze RUP’s worden opgemaakt in overleg met de lokale besturen en middenveldorganisaties.

Voor de vallei van de Kleine Nete zijn een aantal gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen in opmaak. Deze RUP’s zullen op termijn het gewestplan vervangen en nieuwe bestemmingen vastleggen waarbinnen de verschillende  waterbergings- en natuurontwikkelingsprojecten in de vallei gepland worden.

 

Projectsite

Projectwebsite AGNAS

AGNAS Neteland

Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen in Vlaanderen

Stand van zaken

Context en ruimere situering project

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wil de open ruimte in het buitengebied maximaal vrijwaren voor landbouw, natuur en bos. Samen met de natuur- en landbouworganisaties maakte de Vlaamse Regering in 1997 de afspraak om te evolueren naar 750.000 ha agrarisch gebied, 150.000 ha natuurgebied en 53.000 ha bosgebied. Dat is een toename met 38.000 ha natuurgebied en 10.000 ha bosgebied en een afname van 56.000 ha landbouwgebied.

 

Van 2004 tot 2009 werkte de Vlaamse overheid in overleg met gemeenten, provincies en middenveldorganisaties een ruimtelijke visie uit op landbouw, natuur en bos in 13 buitengebiedregio’s. De visie geeft op hoofdlijnen aan welke gebieden behouden blijven voor landbouw en waar er ruimte kan zijn voor natuurontwikkeling of bosuitbreiding. Ze vormt de basis voor de opmaak van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) die de bestemmingen op perceelsniveau vastleggen.

 

De Vlaamse Regering rondde deze visievormingsprocessen af met een beslissing over een actieprogramma voor de op te maken RUP’s. De opmaak van RUP’s voor verschillende delen van de vallei van de Kleine Nete is voorzien in het programma voor de regio Neteland.

 

Stand van zaken

Een voorontwerp RUP voor de vallei van de Kleine Nete en Aa tussen N19 en Albertkanaal lag in 2011 ter advies voor aan de gemeenten, provincie en een aantal adviserende overheidsdiensten. Daar bleek dat er geen akkoord was over de opties voor de realisatie van overstromingsgebieden en bijkomende natuurgebieden. Er werd ook een betere afstemming gevraagd met de projecten van het Sigmaplan stroomafwaarts Albertkanaal. Op 20 juli 2012 nam de Vlaamse Regering een principiële beslissingover deze discussiepunten zodat het planningsproces voortgezet kon worden. Voor de verschillende deelgebieden zullen stapsgewijs een aantal gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt worden. Volgende plannen zijn in voorbereiding:

  • RUP Vallei van de Kleine Nete en Aa tussen N19 en Grobbendonk
  • RUP Varenheuvel-Abroek
  • RUP Mondingsgebied Grote Nete
  • RUP Beneden-Nete Lier

 

 

 

Verdere planning

De voortgang van de opmaak van de verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen in de vallei van de Kleine Nete kan u volgen op www.vlaanderen.be/agnas.

Contact

Christophe Vandevoort, projectleider AGNAS
Vlaamse overheid
Departement Omgeving
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
T 02 553 83 96
agnas@vlaanderen.be